1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

А. ТАНИЛЦУУЛГА    
Овог нэр: Чойжилсүрэн  Өнөрсайхан
Төрсөн он сар өдөр: 1948-01-28
Төгссөн сургууль: 1980-1986 Монгол Улсын Их сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: хуульч
Ажилласан байдал:
 • 1969-1976 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын Дунд сургуульд бага ангийн багш
 • 1976-1982 Дорнод аймгийн захиргаанд Депутат, байнгийн комисс хариуцсан зохион байгуулагч
 • 1982-1989 Улаанбатар хотын мебель корбанат компанид боловсон хүчний хэлтсийн дарга
 • 1989-1993 Дорнод аймгийн хууль зүй, арбитрын хэлтэст хуулийн зөвлөх
 • 1993-2001 Монгол Улсын Дээд Шүүхд Бүгд хурлын нарийн бичгийн дарга
 • 2001-2012 Бие даасан хуулийн зөвлөх,өмгөөлөгч
 • 2012 оноос одоог хүртэл “Хүүхдийн төлөө за” ТББ-д хуулийн зөвлөх
Гавъяа шагнал: Чандмань одон, Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн медаль , Ардын хувьсгалын 80,90 жилийн ойн медаль, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
Гар утасны дугаар:99859089


Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
 
2 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     

Овог нэр: Сэрээнэн Хишигбаатар
Төрсөн он сар өдөр: 1959.12.01
Төгссөн сургууль: 1977-1980 ОХУ Москва хотын Цэргийн сургууль
                                1990-1992 УТДС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил:
Ажилласан байдал:
 • 1980-1981 ХЦ-ийн 0168-р ангид салаан захирагч
 • 1981-1983 ХЦ-ийн 0168-р ангид Заставын улс төрийн орлогч
 • 1983-1985 Хилийн ба ДЦ-ийн 0229-р ангид Ротын УТО
 • 1985-1988 Хилийн ба ДЦ-ийн 0229-р ангид ХЗЭ-ийн хорооны дарга
 • 1988-1989 ХЦ-ийн 0166-р ангид УТХ-ийн орлогч,намын комиссын дарга
 • 1989-1993 ХЦ-ийн 0168-р ангид УТХ-ийн дарга
 • 1993-1995 ХЦ-ийн Үйлдвэр үйлчилгээний төвд Аж ахуйн орлогч
 • 1995-1998 ХЦ-ийн 0132-р ангид Арын албаны дарга
 • 1998-2002 ХЦ-ийн 0132-р ангид Сурталчилгаа, соёл хүмүүжлийн албаны дарга
 • 2002-2004 Цагаан бар ХХК-д Менежэр
 • 2004-2014 Анолт ХХК-д Захирал
Гавъяа шагнал: Цэргийн хүндэт медаль, Цэргийн гавъяаны одон, Зэвсэгт хүчний 60 жил медаль, Ардын хувьсгалын 70,80,90 жилийн ойн медаль
Гар утасны дугаар: 91994749

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

3 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Сумъяа Буянхишиг
Төрсөн он сар өдөр:  1956-01-01
Төгссөн сургууль: 1964-1977 10 жилийн сургууль
                                  1980-1982 СЭЗДС
                                  1982-1985 Улс төрийн дээд сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч, улс төрч
Ажилласан байдал: Нийгмийг аюулаас хамгаалах яаманд туслах ажилтан, улс төрийн ажилтан, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд зааварлагч, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд референтээр тус тус ажиллаж байсан. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийслэлийн нийгэмлэгт ажлын албаны дарга, 2009 оноос одоог хүртэл ЧД-ийн 3 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Ардын хувьсгалын 70,80,90 жилийн ойн медаль, МАН-ын 90 жилийн ойн медаль, МҮЭ-ийн тэргүүний ажилтан, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын хүндэт медаль, Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 370 жилийн ойн медаль.
Гар утасны дугаар: 88007331

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Тэрбиш Найдан
Төрсөн он сар өдөр: 1967.08.07
Төгссөн сургууль: 1988-1993 ХААИС
                               2007 ХААИС
                               2003-2006 ИЗИС
Боловсрол: дээд
Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Эрх зүйч
Ажилласан байдал:
 • 1986 Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын САА-д Унага татагч
 • 1986-1988 Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын САА-д Хоньчин
 • 1993 Төв аймаг Даатгал банк-нд нягтлан бодогч
 • 1993 Таван-Эрдэнэ ББХХ Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 1993-1996 Төв аймгийн НД-ын хэлтэст Байцаагч, эдийн засагч
 • 2002-2004 Очирууд ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 2008-2009 Хүдэр хишиг ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 2009-2011 Таац Мөрөн ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 2011-2013 Шинэ Шивээ ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 2014 Ундармал Милк ХХК-д Ерөнхий нягтлан бодогч
 • 2015 оноос одоог хүртэл Аз хийморь СӨХ-д гүйцэтгэл захирал
 • 2016 оноос одоог хүртэл Эрдэнэс Шивээ энержи ХХК-д Санхүү хөрөнгө оруулалтын албаны захирал
 • 2017 оноос одоог хүртэл ЮуЭйАРПи ХХК-д Санхүүгийн албаны захирал
Гавъяа шагнал:Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн медаль, Чандмань одон, Үйлдвэрчний эвлэлийн 90 жилийн ойн медаль
Гар утасны дугаар:99094155

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

5 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр : Нямжав  Содномдорж
Төрсөн он сар өдөр: 1950-02-05
Төгссөн сургууль: 1958-1968   Булганы 10 жил 
                              1968-1975  МУИС  
                              1994-1997  Данийн  “ Модуль” , МИС
                              Шинэ Зенланд Вашингтон их сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч, доктор, Профессор
Ажилласан байдал: Хугацаат цэргийн алба хаасан, МУИС-ийн багш, ЭДС-ийн орлогч захирал, ЭШХ-ийн дарга, Хөдөлмөрийн дээд сургуульд захирал, УИХ-ын гишүүн, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч, Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Тэнхимийн эрхлэгч, одоогоор ЧД-ийн 5 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал : Алтан гадас одон, Ардын хувьсгалын 60, 70, 80 жилийн ойн медаль,  Хөдөлмөрийн Яамны тэргүүний ажилтан, Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан, статистик бүртгэлийн тэргүүний ажилтан, Санхүүгийн тэргүүний ажилтан, МНУ холбооны соёмбо одон.
Гар утасны дугаар: 99298828

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

6 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Чүлтэмсүрэн Чимид
Төрсөн он сар өдөр: 1952.03.15
Төгссөн сургууль:
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Артилерийн команд
Ажилласан байдал:
 • 1970-1992  МАА-д ЦЕДС 136,019,120 ЦНДС-д Салаан дарга, курсын дарга, Тагнуулын дарга, Штабын дарга, Сургалтын хэлтсийн сургалт хариуцсан ахлах офецер
 • 1991-2010 Тас текс ХХК-д Захирал
 • 2002-2013 Ариун дэм ХЗХ-д Үүсгэн байгуулагч, Хяналтын болон зээлийн хорооны дарга, Тэргүүлэгч
Гавъяа шагнал: Зэвсэгт хүчний60 жилийн ойн медаль, Ардын армийн 50 жилийн ойн медаль, Ардын хурлын 70,80,90 жилийн ойн медаль, Монгол Улсын хөнгөн хүнсний 70,80 жилийн ойн медаль, Хөнгөн үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан, Ахмад дайчин алдар медаль, МАН-ын Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, Нийслэлийн ИТХ-ын хүндэт тэмдэг, Артилерийн цэргийн 90 жилийн медаль, Ардийн Армийн 120 дугаар ангийн 90 жилийн тэмдэг, 019 дугаар ангийн 95 жилийн медаль
Гар утасны дугаар: 99193006

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
 
7 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр : Дашцэрэн  Баянбат
Төрсөн он сар өдөр: 1958-02-02
Төгссөн сургууль:  1965-1975  Увс 10 жил
                                   1979-1983  ТИС  Авто инженер
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Авто инженер
Ажилласан байдал: Авто комбинатад жолооч, “Баян-Овоо” ХХК-д захирал, “Нико такси” ХХК,  “Халиун-Од” ХХК, “Гурван хорол”  ХХК-д тус тус захирал хийж байсан. Одоогоор ЧД-ийн 7 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
 
Гавъяа шагнал: ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, МНУ холбооны Тэргүүний ажилтан
Гар утасны дугаар: 96668629

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

8 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Сундуйжав  Наран-Очир
Төрсөн он сар өдөр: 1954-03-08
Төгссөн сургууль:  1962-1972   Завхан  ЭОН 1-р сургууль
                      1972-1977   МУИС-ийн инженер, гидромелхараци
                      1982-1983   МД институт инженер, эдийн засагч
                      1995- 1996  Удирдлагын академи  Байцаагч
                      2006-2007  УБ хот ШУТИС   МУ зөвлөх инженер
Боловсрол: Дээд
 мэргэжил: Инженер, Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Завхан УААУГ Отрядын инженер, ахлах инженер, ерөнхий инженер,  “ Усжуулагч “ компаний захирал, ХШГ байцаагч, инженер, ОСА Албаны дарга. Одоогоор ЧД-ийн 8 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас одон, Ардын хувьсгалын 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, УАА-ын тэргүүний ажилтан, чандмань тэмдэг, Хяналт шалгалтын тэргүүний ажилтан, Эвлэлийн төв хорооны Алтан медаль, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл.
Гар утасны дугаар: 99068053

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Ламзав  Лаагансүрэн
Төрсөн он сар өдөр: 1943-12-28
Төгссөн сургууль: 1964-1966  Архангай 10 жил
                                  1973- 1977 ХААДС 
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Архангай аймгийн үзэл сурталын хэлтэст зааварлагч, ХЗЭ-ийн хорооны дарга, АДХГЗ-нд зохион байгуулагч, Соёлын төвийн захирал, ЧД-ийн 9 дүгээр хорооны Засаг даргаар ажиллаж байлаа. Одоогоор ЧД-ийн 9 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас одон, тусгаар тогтнолын одон, ЧД-ийн ИТХ-ын чандмань одон, багшийн гавьяа одон, ХАА-ын тэргүүний ажилтан, МАН-ын тэргүүний ажилтан, БХЯ-ын тэргүүний ажилтан, Их Монгол Улсын 800 жилийн ойн медаль, АХ-ын 50,60,70,80,90, жилийн ойн медалиуд, ЧД-ийн хүндэт тэмдэг.
Гар утасны дугаар: 99740887, 9191340887

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

10 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Жавзий Лхагвасүрэн
Төрсөн он сар өдөр: 
1973-03-14

Төгссөн сургууль, мэргэжил
 • 1980-1990 онд Завхан аймгийн Баянтэс сумын 10 жилийн сургууль
 • 1990-1992 онд  Соёлын коллежийг Соёлын ажилтан
 • 1999-2003 онд Монголын үндэсний дээд сургуулийг  хууль, эрх зүйч
 • 2003-2005 онд Отгонтэнгэр их сургуулийг хууль зүйн магистр
 • 2007-2009 онд Удирдлагын академийг Төрийн удирдлагын менежерээр тус тус төгссөн
Ажилласан байдал
 • 1996-2005 онд “Английн хүүхдийг ивээх сан” төслийн менежер
 • 2006-2007 онд “Хабитат” олон улсын байгууллагад салбарын зохицуулагч
 • 2007-2009 онд “Өгөөмөр” хууль зүйн товчооны захирал, өмгөөлөгч
 • 2009 онд Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороонд Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга
 • 2013-2017 онд  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн  хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
 • 2017 оны 01 дүгээр сараас Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Орлогчоор ажиллаж байна
Гар утасны дугаар:88118680


Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Чойжилжав Цогтоо
Төрсөн он сар өдөр: 1964-09-28
Төгссөн сургууль: 1972-1982  39, 57-р сургууль
                                  1990-1991 Зах зээлийн коллеж
                                   ПДС-ийн автын инженер
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Автын механик, Брокер
Ажилласан байдал: 1985 оноос 1990 оныг хүртэл АШҮН  гутлын үйлдвэр, Азийн бирж ДСНК-т тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор 2008 оноос 11-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байгаа.
Гавъяа шагнал: НХХЯамны тэргүүний ажилтан, яамны жуух бичиг, МНУ-ын холбооны тэргүүний ажилтан, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, Нийслэийн 370,375 жилийн ойн медалиуд, АХ 90 жилийн ойн медаль, нийтийн ахуйн үйлчилгээний 80 жилийн ойн медаль.
Гар утасны дугаар:

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

12 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр :   Чимэдбат  Дэчингалсан
Төрсөн он сар өдөр:   1974-03-27
Төгссөн сургууль:     61, 57-р сургууль 10 жил
                                      МУ-ын Багшийн сургууль 
Боловсрол:  Дээд:
Мэргэжил: Хүмүүжлийн онол арга зүйч, Нийгмийн ажилтан
Ажилласан байдал: 2003-2008 онд  “Глобал Лидерс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан. Одоогоор 2008 оноос 12-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Нийслэлийн тэргүүний залуу алтан медаль, Улаанбаатар хотын 370 жилийн ойн медаль, Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль, МАН-ын тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 91112182, 96538282

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
 
13 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Ренчиннамжил Мөнхсаруул
Төрсөн он сар өдөр: 1958.09.15
Төгссөн сургууль: 1973-1977 онд Говь-Алтай аймгийн Анагаах Ухааны
                               дунд сургууль
                                1984-1992 онд АУИС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эмч
Ажилласан байдал:
 • 1975-1977 Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт Бага эмч
 • 1978-1984 Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Эх баригч эмч
 • 1990-1991 Аймаг хотуудын нэгдсэн эмнэлэгт Туслах эмч
 • 1993-2000 ЧДЭМН 3-р төвд Өрхийн эмч
 • 2000 оноос одоог хүртэл Мэнд Арвижих ӨЭМТ-д Ахлах эмч, Өрхийн эмч
Гавъяа шагнал: Эвлэлийн тов хорооны “Хөдөлмөр алдар” хүрэл  медаль, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын өргөмжлөл, Эрүүл Мэндийн Яамны Жуух бичиг, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Хүндэт тэмдэг, Нийслэлийн Хүүхэд Залуучуудын газрын Шилдэг залуу, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн хүндэт тэмдэг, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын Тэргүүний ажилтан, Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар:91858250


Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

14 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Банзай  Батанов
Төрсөн он сар өдөр: 1946-07-18
Төгссөн сургууль:  1966-1969  СЭЗДС
                                 1975-1980   Москва ҮЭ-ийн дээд сургууль                    
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Хөдөлмөрийн Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Сэлэнгэ аймаг АДХГЗ  санхүүгийн хэлтэс- байцаагч, Архангай статистикийн товчоо- мэргэжилтэн, Баянхонгор, Архангай аймаг ҮЭ-ийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Архангай ИТХ-ын дарга, ХШХ-ны дарга, Архангай аудитын газрын ерөнхий аудитор. Одоогоор 14-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас, ХХМ, Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан, МҮЭ-ийн Хөдөлмөрийн хүний төлөө цол, тэмдэг, НУХ-ны Соёмбо одон, АХ 50,60,70,80,90 жилийн ойн медалиуд, Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойн медаль, Тусгаар тогтнолын одон.
Гар утасны дугаар: 95153078

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

15 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Жанцандорж  Булганцэцэг
Төрсөн он сар өдөр: 1983-03-11
Төгссөн сургууль: 1993-2003  Архангай 2-р сургууль 10 жил
                                  2003-2009  ШУТИС-ийн ГГТС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Хүний нөөц
Ажилласан байдал: “Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгаалал” ТББ-д төслийн ажилтан, ЧД-ийн МАХН-ын 15-р хорооны зуутын дарга. Одоогоор 15-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Дүүргийн 20 жилийн ойн медаль, ЧД-ийн Хурлын Хүндэт өргөмжлөл.
Гар утасны дугаар: 99044327

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

16 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Намсрай  Сэргэлэн
Төрсөн он сар өдөр: 1966-03-27
Төгссөн сургууль: 1985-1991 Новосибирскийн Барилгын инженерийн сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Барилгын инженер
Ажилласан байдал: “Отгонтэнгэр” пүүс мастер, “Белинуур “ХЭАА-д инженер, “ Шинэ хот ”  ХХК захирал. Одоогоор 16-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Тэргүүний барилгачин, МАН-ын тэргүүний ажилтан, МНУ холбооны Соёмбо
Гар утасны дугаар: 99180635, 96657581

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.
 
17 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Алтангэрэл  Лхагвадорж
Төрсөн он сар өдөр: 1975-05-26
Төгссөн сургууль:     1983-1991  Хатгал сумын 10 жил
                                      1991-1995 Хөгжим бүжгийн коллеж
                                       2002-2006  СУИС   
                                       2011-2012  Удирдлагын академи
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Хөгжмийн багш, дуучин
Ажилласан байдал: Мөрөн сумын 1-р 10 жил, 86-р сургууль багш, ЭМЯ АА менежер. Одоогоор 17-р  хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  МАН-ын тэргүүн, 90 жилийн ойн медаль, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, МНУ холбооны тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 99861581

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

18 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Чулуун Ариунчимэг 
Төрсөн он сар өдөр: 1974.09.20
Төгссөн сургууль: 1990-1993 Цэцэрлэгийн бага сургууль
                                    2008-2011 Шинэ Иргэншил дээд сургууль
                                    2011-2013 МУБИС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Багш
Ажилласан байдал:
 • 1993-1995 Булган Өлзийт МСҮТ-д Монгол бичгийн багш
 • 1995-1999 Булган Өлзийт Бага сургуульд Бага ангийн багш
 • 2006-2016 Чингэлтэй дүүрэг дэх Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвд Нийгмийн ажилтан, багийн ахлагч
 • 2017оноос одоог хүртэл Аз жаргалтай хүүхэд- Ерөөгдсөн гэр бүл ТББ-ийн Тэргүүн
Гавъяа шагнал: Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын Чандмань Одон, Боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан, ХТҮГ-ын Сайн үйлс медаль, ХТҮГ-ын 90 жилийн ойн медаль, Хүүхдийн анд Алтан медаль, Манлай багш Алтан медаль, Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр алдар медаль, МАН-ы тэргүүний ажилтан, Чингэлтэй дүүргийн 20 жилийн ойн медаль
Гар утасны дугаар:88804145

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Лхамжав Буянт
Төрсөн он сар өдөр: 1942-03-18
Төгссөн сургууль:  Ховд аймгийн ХАА техникум, Намын дээд сургууль, Эдийн Засгийн дээд сургууль.     
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Агротехникч, улс төр судлаач, Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Ховд аймаг Буянтын машинт МАА-н станцад мэргэжилтэн, Ховд аймгийн намын хороонд мэргэжилтэн, лектор, Энх тайван найрамдлын холбооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга, Намын төв хорооны дэргэдэх намын түүхийн институтад эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, Улаанбаатар хотын намын хороонд лектор, мэдээлэл сурталчилгааны хэсгийн ахлагч, Гачууртын сангийн аж ахүйн намын хорооны дарга, Гачуурт хорооны Засаг дарга, “Одбаян” ХХК-ны захирал. 2005 оноос хойш 19 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Ардын  хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медалиуд. МАН-ын ахмад зүтгэлтэн.
Гар утасны дугаар: 88815466

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

17 дугаар зүйл. Баг, хорооны Хурлын бүрэн эрх
17.1. Баг, хорооны Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
17.1.1.Хурлын хуралдааны дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх;
17.1.2.баг, хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах санал болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн сум, дүүргийн Засаг даргад уламжлах;
17.1.3.Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх;
17.1.4.баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
17.1.5.баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах;
17.1.6.өрхийг албан татвар, бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах;
17.1.7.харьяалах баг, хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах;
17.1.8.иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах;
17.1.9.хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж, мөрдүүлэх;
/Энэ заалтыг 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
17.1.10.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
/Энэ заалтын дугаарт 2016 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
17.2.Баг, хорооны Хурлын энэ хуулийн 17.1.1-17.1.3, 17.1.8-д зааснаас бусад бүрэн эрхийг уг Хурлын хуралдааны чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид хэрэгжүүлнэ.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

ХУРЛЫН ТОВ

 Ня  Да  Мя  Лх  Пү  Ба  Бя
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
 • Одоо холбогдсон:2
 • Энэ сард:3305
 • Нийт хандалт:240103